Adrenalina WZF 0,1% (epinefryna) - roztwór do wstrzykiwań

shape

Amina sympatykomimetyczna

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w przypadku zatrzymania krążenia. I.v. Dorośli. 1 mg po 10-krotnym rozcieńczeniu lub bez rozcieńczania, podając następnie bolus 10 ml 0,9% roztw. NaCl. W razie potrzeby dawkę powtarzać co 3–5 min. Po przywróceniu krążenia w razie konieczności podawać małe dawki (bolusy 50–100 µg), aż do uzyskania właściwego ciśnienia tętniczego. Dzieci. 10 µg/kg mc. W razie potrzeby dawkę powtarzać co 3–5 min. Po przywróceniu krążenia, jeśli to konieczne, podawać we wlewie 0,05–1 µg/kg mc./min, do uzyskania oczekiwanego efektu.Wstrząs anafilaktyczny i inne nasilone reakcje alergiczne. I.m. lub s.c. (we wstrząsie anafilaktycznym preferowane jest podanie i.m.). Dorośli. 0,3–0,5 mg. W ciężkich przypadkach 1 mg w dawce jednorazowej. W razie potrzeby dawkę powtarzać co 10–15 min, w niektórych przypadkach co 5 min. Dzieci. 10 µg/kg mc., maks. jednorazowo 0,5 mg. W razie potrzeby dawkę powtarzać co 5–15 min. I.v. w powolnym wlewie po rozcieńczeniu 10-krotnym lub większym, wyłącznie u chorych w ciężkim, zagrażającym życiu wstrząsie lub w szczególnych przypadkach, np. w trakcie znieczulenia ogólnego. Dorośli 0,3–1 mg. Dzieci. 10 µg/kg mc.Napad astmy. S.c. lub i.m. Dorośli. 0,3 mg. Dawkę można powtórzyć trzykrotnie co 20 min. Dzieci. 10 µg/kg mc., maks. jednorazowo 0,5 mg. Dawkę można powtórzyć dwukrotnie co 20 min, a następnie w razie potrzeby co 4 h.Ciężka bradykardia oporna na atropinę. I.v. we wlewie. Dorośli. 2–10 µg/min. Dzieci. 0,05–1 µg/kg mc./min.Leczenie II rzutu we wstrząsie kardiogennym. I.v. Dorośli. 0,05–0,5 µg/kg mc./min. Dzieci. 0,05–1 µg/kg mc./min.

- Nagłe zatrzymanie krążenia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa.- Wstrząs anafilaktyczny oraz inne ostre reakcje alergiczne.- Napad astmy oskrzelowej – w celu przerwania skurczu oskrzeli.- Ciężka bradykardia.- Wstrząs kardiogenny – jako wazopresor.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; w stanie zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań.

W stanach zagrożenia życia, w przypadku braku dojścia dożylnego, lek można podać do jamy szpikowej w dawkach stosowanych i.v. lub dotchawiczo po rozcieńczeniu, u dorosłych w dawce 3 mg, u dzieci – 100 µg/kg mc.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę