Botox (toksyna botulinowa A) - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

shape

Neurotoksyna porażająca przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

Kurcz powiek (blefarospazm). Połowiczy kurcz twarzy i związane z nim ogniskowe dystonie. I.m. Zalecana dawka początkowa 1,25–2,5 j. Podawać do przyśrodkowej i bocznej części mięśnia okrężnego oczu powieki górnej i bocznej części mięśnia okrężnego oczu powieki dolnej, niekiedy również w okolicę brwi i mięśni górnej części twarzy, jeśli ich skurcze utrudniają patrzenie; początkowa dawka nie powinna przekraczać 25 j. na jedno oko. Zazwyczaj nie uzyskuje się większej skuteczności przez podawanie toksyny częściej niż co 3 mies. Maks. dawka całkowita u chorych z kurczem powiek 100 j./12 tyg. Chorych z połowiczym kurczem twarzy należy leczyć tak jak pacjentów z jednostronnym blefarospazmem, z dodatkowymi wstrzyknięciami w inne zaatakowane mięśnie twarzy.Idiopatyczny kręcz karku (dystonia szyjna). I.m. Zwykle w mięśnie: sternocleidomastoideus, levator scapulae, scalenus, splenius capitis i/lub trapezius, w razie konieczności również inne. Przy wyborze odpowiedniej dawki należy wziąć pod uwagę masę mięśnia i stopień hipertrofii lub atrofii, zwykle 95–360 j. Dawka maks. 50 j. w jedno miejsce, jednorazowa dawka maks. na początku leczenia 200 j., później 300 j. Skuteczność terapeutyczna utrzymuje się ok. 12 tyg.Ogniskowe przykurcze (spastyczność) związane z dynamiczną deformacją stopy końsko-szpotawej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w wieku 2 lat i starszych. Preparat podaje się do bocznej i przyśrodkowej głowy mięśnia brzuchatego łydki. Dzieci z porażeniem jednostronnym. 4 j./kg mc. do kończyny spastycznej. Dzieci z porażeniem dwustronnym. 6 j./kg mc. po podzieleniu, w obydwie kończyny. Całkowita dawka nie powinna przekraczać 200 j. Poprawa kliniczna następuje zazwyczaj w ciągu 2 tyg. po wstrzyknięciu. Kolejne dawki należy podawać po ustąpieniu poprawy klinicznej od ostatniej dawki, jednak nie wcześniej niż po 3 mies. Możliwa jest modyfikacja powyższego sposobu dawkowania.Ogniskowe przykurcze (spastyczność) nadgarstka i dłoni u dorosłych pacjentów po udarze. Lek podaje się w mięśnie powierzchowne i głębokie w zależności od wielkości, liczby i lokalizacji zaatakowanych mięśni, nasilenia spastyczności, miejscowego osłabienia siły mięśniowej oraz odpowiedzi pacjenta na wcześniejsze leczenie, zwykle 200–240 j. Nie należy podawać kolejnych wstrzyknięć przed upływem 12 tyg.Ogniskowe przykurcze stawu skokowego u pacjentów dorosłych po udarze. Podaje się łączną dawkę 300 j. w mięśnie: brzuchaty łydki (głowa przyśrodkowa – 3 miejsca i głowa boczna – 3 miejsca), płaszczkowaty (3 miejsca) oraz piszczelowy tylny (3 miejsca). Nie należy wstrzykiwać kolejnych dawek przed upływem 12 tyg.Przejściowa poprawa wyglądu umiarkowanych lub silnie zaznaczonych zmarszczek u osób dorosłych, gdy ich nasilenie ma istotny wpływ psychologiczny na pacjenta (zmarszczki pionowe między brwiami widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi tzw. zmarszczki gładzizny czoła, zmarszczki w okolicy bocznego kąta oka widoczne przy pełnym uśmiechu tzw. „kurze łapki”, leczone jednocześnie zmarszczki typu „kurze łapki” widoczne przy pełnym uśmiechu oraz zmarszczki gładzizny czoła widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi). Linie gładzizny czoła. Wykonuje się po dwa wstrzyknięcia w każdy mięsień marszczący brwi i jedno w mięsień podłużny nosa po 4 j., podając łącznie 20 j. preparatu. Zmarszczki typu "kurze łapki". Podaje się po 4 j. w 3 miejsca w obrębie bocznej części mięśnia okrężnego oka, po obu stronach twarzy (łącznie 24 j.). W przypadku jednoczesnego leczenia zmarszczek gładzizny czoła, dawka wynosi 24 j. dla zmarszczek w okolicy bocznych kątów oczu oraz 20 j. dla zmarszczek gładzizny czołowej. Nie należy wstrzykiwać kolejnych dawek przed upływem 12 tyg.Uporczywa, ciężka, pierwotna nadpotliwość pach, przeszkadzająca w codziennych czynnościach i oporna na leczenie miejscowe. 50 j. leku podaje się śródskórnie w wielu równo rozmieszczonych punktach usytuowanych w odległości ok. 1–2 cm od siebie, w obrębie obszaru nadpotliwości każdej pachy. Wstrzyknięć nie należy wykonywać częściej niż co 16 tyg.Profilaktyka bólów głowy u dorosłych z przewlekłą migreną (bóle głowy występujące co najmniej 15 dni w miesiącu). I.m. Zwykle 155–195 j. po 0,1 ml (5 j.) do 31 (maks. 39) miejsc, w mięśnie głowy i szyi (czołowy – 4 miejsca, marszczący brwi – 2 miejsca, podłużny – 1 miejsce, potyliczny – 6–8 miejsc, skroniowy – 8–10 miejsc, czworoboczny – 6–10 miejsc, mięśnie przykręgosłupowe – 4 miejsca). Zaleca się powtarzanie leczenia co 12 tyg.Nietrzymanie moczu u dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 200 j. podanych jako wstrzyknięcia po 1 ml (ok. 6,7 j.) w 30 miejsc w obrębie mięśnia wypieracza. Poprawa kliniczna występuje na ogół w ciągu 2 tyg. Należy rozważyć ponowne podanie preparatu, gdy efekt kliniczny się zmniejszył, ale nie wcześniej niż po 3 mies. od poprzedniego zastosowania.Idiopatyczna nadreaktywność pęcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem naglącym lub częstomoczem, u dorosłych z niewystarczającą odpowiedzią na stosowanie leków antycholinergicznych lub w przypadku nadwrażliwości na te leki. 100 j. podanych jako wstrzyknięcia po 0,5 ml (5 j.) w 20 miejsc w obrębie mięśnia wypieracza. Poprawa kliniczna występuje na ogół w ciągu 2 tyg. Należy rozważyć ponowne podanie preparatu, gdy efekt kliniczny się zmniejszył, ale nie wcześniej niż po 3 mies. od poprzedniego zastosowania.

Znana nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A lub którykolwiek składnik preparatu, zakażenie w miejscu podania. W przypadku nadreaktywności pęcherza moczowego: zakażenie dróg moczowych, ostre zatrzymanie moczu podczas podawania preparatu, u osób niepoddawanych rutynowo cewnikowaniu; nie podawać osobom, które nie chcą i/lub nie mogą być poddane cewnikowaniu po terapii (jeśli byłoby to konieczne).

Jednostki są swoiste dla preparatu Botox i nie są tożsame z jednostkami innych preparatów toksyny botulinowej. Nie ustalono ogólnie obowiązującej optymalnej dawki ani liczby miejsc wstrzyknięć do jednego mięśnia. Szczegółowe informacje dotyczące podawania i dawkowania – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę