Wilate 500 (czynnik VIII + czynnik von Willebranda) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

shape

Czynniki krzepnięcia krwi

Choroba von Willebranda – profilaktyka i leczenie krwotoków lub krwawień powstających w trakcie zabiegów operacyjnych, w przypadkach gdy leczenie desmopresyną w monoterapii jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. Dawka i czas trwania leczenia zależą od klinicznego stanu pacjenta, typu i wielkości krwawienia oraz stężenia czynnika von Willebranda i czynnika VIII. Zazwyczaj 1 j.m./kg mc. czynnika von Willebranda zwiększa jego aktywność w osoczu o 1,5–2%. Do uzyskania hemostazy zaleca się zwykle 20–50 j.m. preparatu/kg mc. Dawka początkowa wynosi najczęściej 50–80 j.m./kg mc. Podanie dawki wstępnej 80 j.m./kg mc. może być konieczne zwłaszcza u pacjentów chorych na 3. typ choroby von Willebranda. W profilaktyce nadmiernych krwawień podczas operacji lub po niej podawanie preparatu należy rozpocząć 1–2 h przed zabiegiem operacyjnym, następnie dawkę powtarzać co 12–24 h. Zaleca się osiąganie stężenia czynnika von Willebranda rzędu ≥60 j.m./dl (≥60%) i czynnika VIII rzędu ≥40 j.m./dl (40%). W długoterminowej profilaktyce krwawień 20–40 j.m./kg mc. 2–3 ×/tydz.; w niektórych przypadkach (np. u osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego) wskazane może być podawanie większych dawek.Hemofilia A (wrodzony niedobór czynnika VIII) – profilaktyka i leczenie krwawień. Dawkowanie i czas trwania terapii zastępczej ustalane są indywidualnie, zależnie od stopnia ciężkości choroby oraz miejsca i rozległości krwawienia. 1 j.m. czynnika VIII/kg mc. zwiększa aktywność osoczowego czynnika VIII o ok. 1,5–2% normalnego działania. Dawkę oblicza się wg wzoru: wymagana liczba jednostek (j.m.) = pożądane zwiększenie aktywności czynnika VIII (% lub j.m./dl) × 0,5 × masa ciała (kg). We wczesnych krwawieniach do stawów, mięśni lub krwawieniu z jamy ustnej należy utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 20–40% normy, podawać co najmniej 1 dzień co 12–24 h, do ustąpienia bólu lub zagojenia rany. W bardziej nasilonych krwawieniach lub krwiaku utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30–60% normy, podawać co 12–24 h przez 3–4 dni lub dłużej, do ustąpienia bólu i stanu ostrego. W krwawieniach zagrażających życiu utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 60–100% normy, podawać do ustąpienia zagrożenia co 8–24 h. Drobne zabiegi chirurgiczne (włączając ekstrakcję zęba) – utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30–60% normy, podawać do zagojenia rany, co 24 h, co najmniej przez 1 dzień. Duże zabiegi chirurgiczne – utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 80–100% normy (przed operacją i po niej), podawać do zagojenia rany co 8–24 h, a następnie co najmniej przez 7 dni, utrzymując aktywność na poziomie 30–60%. W długoterminowej profilaktyce krwawień u osób z ciężką postacią hemofilii A – 20–40 j.m./kg mc. co 2–3 dni; w niektórych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów w młodym wieku, konieczne jest podawanie tego czynnika częściej lub w większych dawkach.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podawać i.v. powoli, nie szybciej niż 2–3 ml/min. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i podawania – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę